سید سجاد جهان بخت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی برق گرایش الکترونیکصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق-مخابرات گرایش مایکروویو و نوریصنعتی شریف
دکتری۱۳۹۰مهندسی برق-مخابرات گرایش مایکروویو و نوریصنعتی شریف

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی برق-مخابرات دانشگاه کاشان از شهریور 91 تا کنون

تئوری الکترومغناطیس، تحلیل و طراحی آنتن ها، تحلیل و طراحی مدارهای فعال و غیرفعال ریزموج و موج میلیمتری