جواد حسین زاده ساداتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷باستان شناسیدانشگاه شهرکرد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگا کاشانهیئت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مدیر پایگاه میراث فرهنگی سیلک از سال ۱۳۹۷

عضو هیئت مدیرۀ انجمن علمی باستان شناسی ایران از سال ۱۳۹۶

سرپرست مدرسۀ تابستانۀ انسان شناسی زیستی دانشگاه کاشان با همکار دانشگاه ورشو

رتبۀ نخست آزمون کارشناسی ارشد باستان شناسی ۱۳۸۷

رتبۀ نخست آزمون دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران ۱۳۸۹

باستان شناس برگزیدۀ هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

برندۀ جایزۀ نقد کتاب سال ۱۳۹۹ 

باستان شناسی پیش از تاریخ ایران

باستان شناسی پیش از تاریخ آناتولی

مبانی نظری باستان شناسی

نظریه های باستان شناسی

مبانی نظری فرگشت انسان 

روش شناسی نظری و عملی باستان شناسی

 

سرپرست مشترک برنامه آموزشی و پژوهشی کاوش در محوطۀ استرک-جوشقان کاشان

آماده سازی و تاسیس مرکز زیست باستان شناسی کاشان جهت آرشیو نمونه های زیستی حاصل از فعالیت های باستان شناسی کشور

پیش از تاریخ ایران

پیش از تاریخ آناتولی

زبان تخصصی

مبانی نظری انسان شناسی 

مبانی انسان شناسی فرهنگی

روش تحقیق در باستان شناسی

علوم میان رشته ای در باستان شناسی

برنامۀ آموزشی نیم سال دوم

دانشکده معماری و هنر                         گروه باستان شناسی

نام و نام خانوادگی: جواد حسین زاده ساداتی                                     تلفن: ۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۱

     ساعت

ایام

هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

۸-۶

شنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

انسان شناسی فرهنگی

یکشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

آسیای صغیر

استخوان شناسی

دوشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

روش تحقیق

سشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

مبانی فرگشت انسان

چهارشنیه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

انسان شناسی فرهنگی

سوابق پژوهشی

فراخوان شرکت در مدرسۀ تابستانۀ انسان شناسی دانشگاه کاشان و ورشو لهستان از سال ۱۳۹۶-۱۳۹۸

برنامۀ آموزشی نیم سال دوم

دانشکده معماری و هنر                         گروه باستان شناسی

نام و نام خانوادگی: جواد حسین زاده ساداتی                                     تلفن: ۰۳۱۵۵۹۱۳۱۲۱

     ساعت

ایام

هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

۸-۶

شنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

انسان شناسی فرهنگی

یکشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

آسیای صغیر

استخوان شناسی

دوشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

روش تحقیق

سشنبه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

مبانی فرگشت انسان

چهارشنیه

حضور در دفتر سیلک

حضور در دفتر سیلک

مشاوره

مشاوره

انسان شناسی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی: از طریق واتساپ و تلگرام با شمارۀ ۰۹۱۱۲۱۵۸۷۳۵

ایمیل:javadhoseinzadeh@gmial.com/javadhoseinzadeh@kashanu.ac.ir

کارگاه انسان شناسی زیستی در دانشگاه کاشان

کارگاه انسان شناسی زیستی در موسسۀ باستان شناسی دانشگاه تهران

کارگاه انسان شناسی زیستی در دانشگاه همدان

کارگاه انسان شناسی زیستی در پژوهشکددۀ باستان شناسی کشور

عضو هیئت علمی و اجرایی همایش باستان شناسان جوان دورۀ ۵، ۶، ۷ و ۸

عضو کمیتۀ عملی و اجرایی نخستین همایش بین المللی انجمن علمی باستان شناسی ایران

عضو هیئت تحریریۀ مجلسۀ موزۀ ملی ایران

عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ باستان پژوه

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲-
مبانی انسان‌شناسی ۱۱-۱۰
----
۱۲-۱۴---
کاربرد علوم در باستان‌شناسی ۱۳-۱۲
--
۱۴-۱۶----
باستان‌شناسی دوره نوسنگی ایران ۱۵-۱۴
-
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰
پیدایش و دگرگشت انسان ۱۹-۱۸
نظریه در باستان‌شناسی ۱۹-۱۸
پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی ۱۹-۱۸
---