محسن جاوری

داوری کتاب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲باستانشناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶باستان شناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹باستان شناسی دوران اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

۱- کارشناس میراث فرهنگی استان اصفهان از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹

۲- معاون پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از۱۳۷۶ تا۱۳۷۸

۳- رییس اداره باستانشناسی میراث فرهنگی استان اصفهان از ۱۳۷۸تا۱۳۸۸

۴- عضو هیات علمی پژوهشکده باستانشناسی از۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹

۵- مدیر پایگاه پژوهشی سیلک از ۱۳۹۳تا ۱۳۹۷

۶-مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵

۷- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷

۸- رییس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان از ۱۳۹۷ تا کنون

۱- باستانشناسی و هنر و تمدن دوران اسلامی

برنامه کاری هفتگی