شناسایی فنی و خوانش خطوط سکههای مسی حفاریشده از محوطه تاریخی فیضآباد کاشان

نویسندگانحمید رضا بخشنده فرد-محسن جاوری
نشریهARCHAEOMETRY
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۶۱-۸۰
شماره سریال۳
شماره مجلد۲
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۱۲-۲۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله