صیانت و ساماندهی عرصه و حریم منظری تپه های باستانی سیلک

نویسندگانمحسن جاوری-مجید منتظر ظهوری-جواد حسین زاده ساداتی
نشریهپژوهش نامه کاشان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۳-۳۱
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۸-۰۱-۲۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله