گزارش مقدماتی فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه ی فیض آباد در بهار ۱۳۹۱

نویسندگانمحسن جاوری-رضا نوری شادمهانی-علی صدرایی
نشریهپژوهش نامه کاشان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۳۲-۴۷
شماره سریال۳
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۳-۱۰-۱۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله