فرشته جوکار کاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمیکروبیولوژیشاهد
کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیالزهرا
کارشناسیمیکروبیولوژیالزهرا

سوابق اجرایی

میکروبیولوژی، ایمنولوژی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی، ایمنوبیولوژی، ژنتیک پروکاریوت ها، فرایندهای تولید در مقیاس وسیع