فرشته جوکار کاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیالزهرا
کارشناسیمیکروبیولوژیالزهرا
دکترای تخصصی۱۳۹۳میکروبیولوژیشاهد

سوابق اجرایی

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان ۱۳۹۹

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان ۱۴۰۱

استاد مشاور طرح انجمن علمی اسانس ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷

میکروبیولوژی، ایمنولوژی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی، ایمنوبیولوژی، ژنتیک پروکاریوت ها، فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

               دانشکده : شیمی                                  گروه آموزشی: بیوتکنولوژی

         نام و نام خانوادگی: فرشته جوکار کاشی                        تلفن داخلی: 03155913042

ساعت

ایام هفته

9:30-8

9:30-11

11-12:30

12:30-14

14-15:30

15:30-17

شنبه

مطالعه

ازمایشگاه علوم زیستی

ازمایشگاه علوم زیستی

ازمایشگاه علوم زیستی

ازمایشگاه علوم زیستی

امور پژوهشی

یکشنبه

مطالعه

ازمایشگاه زیست فناوری

ازمایشگاه زیست فناوری

ازمایشگاه زیست فناوری

ازمایشگاه زیست فناوری

امور پژوهشی

دوشنبه

مطالعه

مطالعه

مراجعه دانشجویی

مراجعه دانشجویی

زیست فناوری

فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

سه شنبه

مطالعه

زیست فناوری

فرایندهای تولید در مقیاس وسیع

مراجعه دانشجویی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

چهارشنبه

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی