مهرداد خشوعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹مهندسی عمران - عمراناصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی عمران - مهندسی آبصنعتی اصفهان
دکتری۱۳۹۷مهندسی عمران - مهندسی آبصنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی گروه مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

۱- عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران از سال ۱۳۹۸

۲- عضو انجمن هیدرولیک ایران

عضو بنیاد ملی نخبگان

احراز رتبه دوم کنکور دکتری کشوری در رشته مهندسی عمران آب

احراز رتبه دوم دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی اصفهان 

احراز رتبه اول دانش آموختگان مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

 

هیدرولوژی

هیدرولیک

مکانیک خاک

اصول مهندسی سد

مکانیک سیالات

دینامیک

سمینار و روش تحقیق

ماشینالات راهسازی

اقتصاد مهندسی

مبانی GIS در مهندسی عمران

اصول مدیریت ساخت

هیدرولوژی 

هیدرولوژی پیشرفته 

هیدرولوژی آماری

تحلیل سیستم منابع آب

آبهای زیرزمینی

وقایع حدی مدیریت منابع آب

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - -
مراجعه دانشجویی
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
-
۱۰-۱۲ -
اصول مدیریت ساخت
مبانی GIS در مهندسی عمران
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۴-۱۶ -
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
شورای گروه
سمینار و روش تحقیق (عمران)
- -
۱۶-۱۸ -
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- -
۱۸-۲۰ - -
سمینار و روش تحقیق (عمران)
- - -