محمود شاطریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مدیریت دولتیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰حقوق عمومیشهید بهشتی
کارشناسی۱۳۹۲حقوقپیام نور قم
دکتری۱۳۹۳حقوق عمومیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانآزمایشیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه حقوق دانشگاه پیام نور کاشان

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور کاشان

 

حقوق اساسی ۱ و ۲ و ۳

حقوق اداری ۱ و ۲

حقوق تطبیقی

حقوق کار

 

 

حقوق اساسی ۱ و ۲ و ۳

حقوق اداری ۱ و ۲

حقوق تطبیقی

حقوق کار

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -