محمد اقبالی

آدرس : کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک

کد پستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳

Image result for condensed matter physics

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت