حمیدرضا محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی برق - کنترلدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق - قدرتدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی برق - قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوترهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

۱۳۸۸-۱۳۹۰   مدیر گروه مهندسی برق

۱۳۹۰-۱۳۹۲   معاون طرح و توسعه

۱۳۹۳-۱۳۹۷   مدیر گروه مهندسی برق-قدرت

۱۳۹۹-۱۴۰۲  معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

۱۴۰۰- تاکنون  رئیس دبیرخانه هیات امنا

۱۴۰۲- تاکنون  معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی

مقطع کارشناسی:

۱- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

۲- سیستمهای کنترل خطی

۳- الکترونیک صنعتی

۴- الکترونیک ۱ و ۲

۵- مبانی مهندسی برق ۱ و ۲

 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

۱- الکترونیک قدرت ۱

۲- کیفیت توان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مدارهای الکتریکی 1
کیفیت توان سیستم‌های الکتریکی
کیفیت توان سیستم‌های الکتریکی
مدارهای الکتریکی 1
کیفیت توان سیستم‌های الکتریکی
کیفیت توان سیستم‌های الکتریکی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۰-۱۲
امور اجرایی
امور اجرایی
امور اجرایی
امور اجرایی
امور اجرایی
-
۱۲-۱۴
نهار و نماز ۱۳-۱۲
امور اجرایی ۱۴-۱۳
جلسه هیئت رئیسه ۱۴-۱۳
نهار و نماز ۱۳-۱۲
نهار و نماز ۱۳-۱۲
امور اجرایی ۱۴-۱۳
امور اجرایی ۱۴-۱۳
نهار و نماز ۱۳-۱۲
امور اجرایی ۱۴-۱۳
نهار و نماز ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶
شورای گروه
جلسه هیئت رئیسه
شورای دانشگاه
امور اجرایی
امور اجرایی
-
۱۶-۱۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
جلسه هیئت رئیسه ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
-
۱۸-۲۰------