اکبر محبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضی کاربردیصنعتی امیر کبیر تهران
دکتری۱۳۸۸ریاضی کاربردیصنعتی امیرکبیر تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ریاضی کاربردی از سال 1390 تا 1392
 • معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی  از سال 1391 تاکنون
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از سال 1391 تاکنون
 • عضو شورای دانشگاه کاشان از سال 1395 تاکنون
 • عضو حقوقی کمیسیون تخصصی ریاضی در دوره پنجم و ششم هیأت ممیزه دانشگاه کاشان
 • دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم ریاضی
 • عضو کارگروه امور آموزشی مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت
 • رئیس دبیرخانه جذب هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی در سال 1382
 •  فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد در سال 1384
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان
 • لوح تقدیر استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های 1390و 1392 و 1396
 • لوح تقدیر پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال های 1392و 1394و 1396