اکبر محبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضی کاربردیصنعتی امیر کبیر تهران
دکتری۱۳۸۸ریاضی کاربردیصنعتی امیرکبیر تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ریاضی کاربردی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
 • معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی  از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸
 • عضو شورای دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 • عضو حقوقی کمیسیون تخصصی ریاضی در دوره پنجم و ششم هیأت ممیزه دانشگاه کاشان
 • دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم ریاضی
 • عضو کارگروه امور آموزشی مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت
 • رئیس دبیرخانه جذب هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی در سال ۱۳۸۲
 •  فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۴
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان
 • لوح تقدیر استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های ۱۳۹۰و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶
 • لوح تقدیر پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۴و ۱۳۹۶و ۱۳۹۸.
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۱۹