محسن رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برقصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق-قدرتصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹مهندسی برق-قدرتصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه مهندسی برق-قدرترسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی -نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ساعت

ایامهفته

۹:۳۰-۸

۱۱-۹:۳۰

۱۲:۳۰-۱۱

۱۵:۳۰ ۱۴

۱۷ ۱۵:۳۰

شنبه

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

ماشین های الکتریکی ۱

(کارشناسی)

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

پاسخ گویی به سوالات دانشجویان

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

یکشنبه

ماشین های الکتریکی مخصوص

(کارشناسی)

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

پاسخ گویی به سوالات دانشجویان

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

دوشنبه

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

ماشین های الکتریکی ۱

(کارشناسی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

سیستم های ac انتقال انعطاف پذیر

(ادوات FACTS )

کارشناسی ارشد- دکتری)

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

سهشنبه

ماشین های الکتریکی مخصوص

(کارشناسی)

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

سیستم های ac انتقال انعطاف پذیر

(ادوات FACTS )

کارشناسی ارشد- دکتری

۴ شنبه

جلسه با دانشجویان ارشد-دکتری با وقت قبلی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی

جلسه با دانشجویان ارشد-دکتری با وقت قبلی

جلسه با دانشجویان ارشد-دکتری با وقت قبلی

مطالعه و فعالیت آموزشی-پژوهشی