محسن رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برقصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق-قدرتصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹مهندسی برق-قدرتصنعتی شریف