Mehdi Shabani Nooshabadi

PresenceTime

سال تحصیلی 1402-1403 Second Semester

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
هیات اجرایی جذب دانشگاه
مباحث نوین در شیمی تجزیه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- - - -
۱۰-۱۲
هیات اجرایی جذب دانشگاه
- -
شورای مدیران حوزه پژوهشی
شورای انتشارات
-
۱۲-۱۴ -
جلسه هیئت رئیسه ۱۴-۱۳
مباحث نوین در شیمی تجزیه
- - -
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
جلسه هیئت رئیسه
شورای دانشگاه
کمیته ترفیعات دانشگاه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۶-۱۸ -
جلسه هیئت رئیسه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
- -
۱۸-۲۰ -
جلسه هیئت رئیسه
- - - -