مهدی شبانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی تجزیهدانشگاه کاشان
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی تجزیه - الکتروشیمیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده شیمیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

1- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان : 1389-1388

2- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان : 1393-1389

3- مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه کاشان: از سال 1397

 

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1396

1-عضو کارگروه علمی شیمی تجزیه

2-عضو کمیته برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشگاه کاشان

3-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

4-نماینده استانی صندوق رفاه دانشجویان در استان اصفهان

شیمی عمومی 2

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 2

شیمی تجزیه پیشرفته

مباحث نوین در شیمی تجزیه - دکتری