مهدی شبانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی تجزیهدانشگاه کاشان
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی تجزیه - الکتروشیمیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده شیمیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

1- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان : 1389-1388

2- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان : 1393-1389

3- مدیر گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه کاشان: از سال 1397

 

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1396

1-عضو کارگروه علمی شیمی تجزیه

2-عضو کمیته برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشگاه کاشان

3-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

4-نماینده استانی صندوق رفاه دانشجویان در استان اصفهان

شیمی عمومی 2

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 2

شیمی تجزیه پیشرفته

مباحث نوین در شیمی تجزیه - دکتری

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
هیات اجرایی جذب دانشگاه
مباحث نوین در شیمی تجزیه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
- - - -
۱۰-۱۲
هیات اجرایی جذب دانشگاه
- -
شورای مدیران حوزه پژوهشی
شورای انتشارات
-
۱۲-۱۴ -
جلسه هیئت رئیسه ۱۴-۱۳
مباحث نوین در شیمی تجزیه
- - -
۱۴-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
جلسه هیئت رئیسه
شورای دانشگاه
کمیته ترفیعات دانشگاه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۶-۱۸ -
جلسه هیئت رئیسه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۷-۱۶
- -
۱۸-۲۰ -
جلسه هیئت رئیسه
- - - -