مهدی شبانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شیمی تجزیهدانشگاه کاشان
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی تجزیه - الکتروشیمیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده شیمیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

1- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان : 1389-1388

2- معاون دانشجویی دانشگاه کاشان : 1393-1389

 

 

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1396

1-عضو کارگروه علمی شیمی تجزیه

2-عضو کمیته برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشگاه کاشان

3-عضو کمیته برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی دانشگاه کاشان

4-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

5-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

6-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

7-عضو کمیته داوری مقالات هفدهمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران

8-نماینده استانی صندوق رفاه دانشجویان در استان اصفهان

شیمی عمومی 2

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 2

شیمی تجزیه پیشرفته

مباحث نوین در شیمی تجزیه - دکتری