مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱اندازه گیری آمارانت به روش ولتامتری موج مربعی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات کوانتوم داتمهدی گلچهرگان,رضا فرهمندفر,مهدی شبانی نوش آبادی,حسن کریمی ملهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران2019-01-30 - 2019-02-01
۲اندازه گیری همزمان سانست یلو به روش ولتامتری موج مربعی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات کوانتوم داتمهدی گلچهرگان,رضا فرهمندفر,مهدی شبانی نوش آبادی,حسن کریمی ملهاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران2019-01-30 - 2019-02-01
۳تهیه پوشش نانوکامپوزیت پلی آنیلین-گرافن با روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در محافظت از خوردگییاسر جعفری اریسمانی,سید مهدی قریشی,مهدی شبانی نوش آبادیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24 - 2015-11-25
۴تهیه پوشش نانوکامپوزیت پلی آنیلین-گرافن با روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در محافظت از خوردگییاسر جعفری اریسمانی,سید مهدی قریشی,مهدی شبانی نوش آبادیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24 - 2015-11-25
۵بررسی خواص بازدارندگی از خوردگی عصاره گیاهی Eremurus stenophyllus بر روی استیلمهدی شبانی نوش آبادی,نرگس صائمیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24 - 2015-11-25
۶بررسی خواص بازدارندگی از خوردگی باز شیف N,N- بیس {۲-(فنیل تیو )بنزیلیدین}-۱و۴-فنیلن دی آمین با استفاده از طراحی آزمایش آماریمهدی شبانی نوش آبادی,سعید معصوم,عادل رئیسی ,نرگس صائمیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24 - 2015-11-25
۷Highly sensitive carbon paste modified with Cu-MOF/ ionic liquid for determination of patent blue Vروژین دارابی,مهدی شبانی نوش آبادیهشتمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو ( ICNN 2021)2021-02-17 - 2021-02-18
۸Determination of acetaminophen using nanoporous gold film electrode modified with titanium and chitosanمهدی شبانی نوش آبادی,مهرنوش صادقی دولت ابادیهشتمین کنفرانس بین‌المللی نانوساختارها2020-10-30 - 2020-10-30
۹A Novel carbon paste electrode modified with Graphene oxide CoFe2O4/NPs-ionic liquid (IL) (1-Ethyl-3-Methylimidazolium) for determination of Cefixime in pharmaceuticals and biological fluidsروژین دارابی,مهدی شبانی نوش آبادیهشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها (ICNS8)2020-04-20 - 2020-04-22
۱۰Direct electropolymerized coatings of polythiophene-CNT on copper and their corrosion protection performanceیاسر جعفری اریسمانی,سید مهدی قریشی,مهدی شبانی نوش آبادیبیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران2016-8-30
۱۱Corrosion behavior of TiO 2 – CdO nanocomposite thin films on copper prepared by sol – gel methodفرناز حاجیان پور,محسن بهپور,مهدی شبانی نوش آبادی6th international congress on nanossience and nanotechnology2016-10-26
۱۲Direct electropolymerized coatings of polypyrrole-CNT on stainless steel 310 and their corrosion protection performanceیاسر جعفری اریسمانی,سید مهدی قریشی,مهدی شبانی نوش آبادیبیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران2016-1-26
۱۳Electrochemical studies of corrosion inhibition of (N-salicylidenN',5-bromo salicyliden)-3,4-diaminobenzophenone on mild steel in strong acidic solutionمهدی شبانی نوش آبادی,فاطمه نوری کوهانی,مسلم ستوده خواه3.rd International Congress of Chemistry and Chemical Engineering2016-1-23
۱۴Ajuga chamaecistus extract as green corrosion inhibitor for 304 stainless steel in 6 M HCl mediumمهدی شبانی نوش آبادی,مرضیه کاظمی دارافشانی3.rd International Congress of Chemistry and Chemical Engineering2016-1-23
۱۵Synthesis, characterization and electrochemical study on new derivatives of 1,4-dihydroxyanthraquinoneمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
۱۶A facile electrochemical method for synthesis of new amino-substituted 1,4-benzoquinone derivativesمهدی شبانی نوش آبادی,محسن مرادیان,سمیرا دادخواه تهرانیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
۱۷بررسی خواص بازدارندگی از خوردگی باز شیف N,N- بیس {۲-(فنیل تیو )بنزیلیدین}-۱و۴-فنیلن دی آمین با استفاده از طراحی آزمایش آماریمهدی شبانی نوش آبادی,سعید معصوم,عادل رئیسی وانانی,نرگس صائمیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24
۱۸بررسی خواص بازدارندگی از خوردگی عصاره گیاهی Eremurus stenophyllus بر روی استیلمهدی شبانی نوش آبادی,نرگس صائمیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24
۱۹تهیه پوشش نانوکامپوزیت پلی آنیلین-گرافن با روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در محافظت از خوردگییاسر جعفری اریسمانی,سید مهدی قریشی,مهدی شبانی نوش آبادیشانزدهمین کنگره ملی خوردگی2015-11-24
۲۰Electrochemical Synthesis of Poly (o-phenetidine) coating on 304 Stainless Steel and Investigation of Their Corrosion Inhibition Properties in HCl Mediumمهدی شبانی نوش آبادی,الهه اللهیاری11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran2015-11-18
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.