محسن شفیعی راد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی برق - گرایش کنترلدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی برق - گرایش کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۲مهندسی برق - گرایش کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی کنترل - از آبان 1395 تاکنون