مجید نعمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی برق - مخابراتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مهندسی مخابرات- میدانتربیت مدرس -تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

مدیر مرکز آموزشهای الکترونیکی (مجازی) و آزاد دانشگاه از سال 1387 تا1390

الکترومغناطیس مهندسی - مدارهای االکترونیکی پالس و دیجیتال- سیستمهای دیجیتال