حسینعلی رفیعی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی- علوم جانوریشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳