حسینعلی رفیعی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی- علوم جانوریشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۷

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
آزمایشگاه فیزیک بیوفیزیک 2
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پدیده‌های انتقال
ادامه آزمایشگاه بیوفیزیک- 3 ساعتی
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴---
آنزیم‌شناسی
--
۱۴-۱۶
پدیده‌های انتقال
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
مراجعه دانشجویی
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰------