حسینعلی رفیعی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی- علوم جانوریشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۶

برنامه کاری هفتگی

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
--
-
۱۰-۱۲-
-
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
-
-
۱۶-۱۸
-
۱۸-۲۰------