رضا رمضانی آرانی

برنامه کاری هفتگی

ساعت                     ایام هفته

9.30-8

11-9.30

12.30-11

15.30-14

17-15.30

18.30-17

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال

مکانیک تحلیلی 2

فیزیک 1

یکشنبه

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

گرانش

فیزیک 1

رفع اشکال

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مطالعه و پژوهش

گرانش

مکانیک تحلیلی 2

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

فیزیک 1

رفع اشکال

فیزیک 1

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

                     برنامه  نیمسال اول1402-1401 دکتر رضا رمضانی آرانی