رسول حیدری سورشجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۱جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

امنیت شهری

سیستم اطلاعات جغرافیایی و تفسیر عکس های ماهواره ای و توسعه شهری

مدل سازی معادلات ساختاری

گردشگری خلاق شهری

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهرهای تاریخی