روح الله نخعی سیستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۱زیست شناسی گیاهیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۸۳ژنتیک مولکولیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۹۲ژنتیک مولکولیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت۶