سید احسان روزمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹دبیری فیزیککاشان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳فیزیک حالت جامدشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۵فیزیک ماده چگالشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فیزیکعضو هییت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

مسیول راه اندازی رصدخانه دانشگاه

مدیر گروه فیزیک

مدیر گروه فیزیک ماده چگال

دو دوره استاد نمونه آموزشی

فیزیک حالت جامد

فیزیک حالت جامد پیشرفته(کارشناسی ارشد)

فیزیک ماده چگال(دکتری)

فیزیک سیستم های بس ذره ای(دکتری)

فیزیک ماده چگال