مهدی سبزواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ریاضی محضدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی کاربردی-آنالیز عددیخواجه نصیرالدین طوسی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی-فرایندهای تصادفیخواجه نصیرالدین طوسی تهران

ساعات حضور

ساعات رفع اشکال در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸:

یک شنبه: ۱۱-۹:۳۰

دوشنبه: ۱۰-۸:۳۰

سه شنبه: ۱۱-۹:۳۰

چهارشنبه: ۱۱-۹:۳۰