مهدی سبزواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ریاضی محضدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی کاربردی-آنالیز عددیخواجه نصیرالدین طوسی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی-فرایندهای تصادفیخواجه نصیرالدین طوسی تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی گروه ریاضی کاربردی: ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی گروه آمار: ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم ریاضی: ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۵
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۸
 • استاد نمونه پژوهشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۹
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۴۰۱
 • آنالیز عددی
 • فرایندهای تصادفی
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی

برنامه کاری هفتگی

برنامه هفتگی و ساعات مشاوره و رفع اشکال

نیمسال دوم 1402-1401

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

یکشنبه

 

مطالعه شخصی و پژوهش

مشاوره و رفع اشکال

مبانی ترکیبیات

معادلات دیفرانسیل

مطالعه شخصی و پژوهش

دوشنبه

مبانی ترکیبیات

مبانی ریاضی

مشاوره و رفع اشکال

جلسه با دانشجوی دکتری

مطالعه شخصی و پژوهش

سه­ شنبه

مشاوره و رفع اشکال

محاسبات عددی

مبانی ترکیبیات

معادلات دیفرانسیل

مطالعه شخصی و پژوهش

چهار‌شنبه

مبانی ترکیبیات

مبانی ریاضی

مشاوره و رفع اشکال

مطالعه شخصی و پژوهش