مهدی سبزواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ریاضی محضدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی کاربردی-آنالیز عددیخواجه نصیرالدین طوسی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی-فرایندهای تصادفیخواجه نصیرالدین طوسی تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی گروه ریاضی کاربردی: ۱۳۹۵-۱۳۹۲
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی گروه آمار: ۱۳۹۳ تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم ریاضی: ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۵
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۸
 • استاد نمونه پژوهشی گروه ریاضی کاربردی ۱۳۹۹
 • استاد نمونه آموزشی گروه ریاضی کاربردی ۱۴۰۱
 • آنالیز عددی
 • فرایندهای تصادفی
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
ریاضی در شیمی
ریاضیات گسسته
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ریاضیات گسسته
-
۱۰-۱۲-
محاسبات عددی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ریاضی در شیمی
مبانی ترکیبیات
-
۱۲-۱۴-
پژوهش و مطالعه
مبانی ترکیبیات
-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۴-۱۶-
مبانی ریاضی
شورای گروه
مبانی ریاضی
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
--
۱۸-۲۰------