امیرحسین صادقپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی عمرانصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی عمرانتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی عمرانعلم و صنعت ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
سیستم‌های ساختمانی پیشرفته
مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی ۹-۸
مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
سیستم‌های ساختمانی پیشرفته ۱۱-۱۰
---
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸-
مبانی مهندسی زلزله در معماری
----
۱۸-۲۰------