عباس صادق زاده عطار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی مواد- متالورژی صنعتیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواددانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی موادعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیمعاون پژوهشی دانشکدهرسمی قطعیتمام وقت

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی کلید فولاد

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
طراحی و انتخاب مواد مهندسی
---
۱۰-۱۲-
مباحث ویژه
-
جوش‌کاری و اتصال مواد
--
۱۲-۱۴-
جوش‌کاری و اتصال مواد
----
۱۴-۱۶
آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد 1
آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد 1
----
۱۶-۱۸
تغییر حالت‌های متالوژیکی
تغییر حالت‌های متالورژیکی
مباحث ویژه
----
۱۸-۲۰
تغییر حالت‌های متالوژیکی
-----