سعید سلطانی محمدی

دانشجویان عزیز با توجه به تمرکز جلسات در برخی از ساعات اعلام شده به عنوان امور اجرایی، پیش از مراجعه خضوری از طریق تماس صوتی یا پیامی هماهنگ فرمایید. 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهئدسی معدن-اکتشاف معدنصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی معدن-اکتشاف معدنصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی معدن-اکتشاف معدنصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه مهندسی معدنرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان، 1397 تا کنون
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی، 1393 تا 1395
 • معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان،  1392 تا 1393
 • نائب رئیس ستاد اقتصادی دانشگاه کاشان، 1392 تا 1393
 • نائب رئیس ستاد توسعه دانشگاه کاشان، 1392 تا 1393
 • مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه کاشان، 1392 تا 1393
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی، 1391 تا 1392
 • رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و آزاد، دانشگاه کاشان- از 1390 تا 1392
 •  مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان از 1389 تا 1391

 

 • استاد نمونه پژوهشی- دانشگاه کاشان 1394
 • استاد نمونه آموزشی- دانشگاه کاشان، 1393
 • استاد نمونه پژوهشی- دانشگاه کاشان 1392
 • استاد نمونه آموزشی- دانشگاه کاشان، 1391
 • استاد نمونه پژوهشی- دانشگاه کاشان، 1390
 • استاد نمونه آموزشی- دانشگاه کاشان، 1390
 • دانشجوی رتبه اول، دوره کارشناسی ارشد
 • دانشجوی رتبه اول، دوره دکتری
 • زمین آمار
 • مدلسازی و شبیه سازی ذخائر معدنی
 • حفاری اکتشافی
 • تحقیق در عملیات

مجری طرح ملی " تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000 به مشخصات 6160-4-NE و 6160-4-NW و 6061-2-SE"، از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1394 تا کنون

معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان( 1392 تا 1393)، معاون آموزشی دانشکده مهندسی( 1393 تا 1395)، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی(1391 تا 1392)، رئیس دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه کاشان(1390 تا 1393)، مدیر گروه مهندسی معدن (1389 -1391)

مجری پروژه مطالعات ارزیابی ذخیره  معدن زو 2 جاجرم، 1391، شرکت آلومینای ایران

 مدیر پروژه "طرح پژوهشی مطالعه زمین آماری ذخیره بوکسیت"، پروژه صنعتی، 1390، شرکت آلومینای ایران

تدوین استاندارد مدلسازی و ارزیابی ذخیره، وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، پاییز 1388

کارشناس واحد تدوین استراتژی، معاونت معدنی، وزارت صنایع و معادن 1384

 • زمین آمار
 • زمین آمار پیشرفته
 • مدلسازی و شبیه سازی ذخائر معدنی
 • طراحی پروژه های اکتشافی
 • مدیریت پروزه های اکتشافی
 • حفاری اکتشافی
 • اقتصاد معدنی
 • تحقیق در عملیات(1) و (2)
 • کارتوگرافی

برنامه کاری هفتگی