سید علی حسینی تفرشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زیست شناسی گیاهیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیولوژی گیاهیدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰فیزیولوژی گیاهیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰

دانشکده: شیمی                                                                                               گروه آموزشی: زیست شناسی سلولی و مولکولی

نام و نام خانوادگی: سید علی حسینی تفرشی                                                                                            تلفن داخلی: ۲۵۹۵

        ساعت

ایام هفته

۹:۳۰-۸

۱۲ -۹:۳۰

۱۳:۳۰-۱۲

۱۵:۳۰-۱۴

۱۷-۱۵:۳۰

شنبه

رفع اشکال

کشت بافت (گیاهی و جانوری)

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

یکشنبه

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

حضور فیزیکی با هماهنگی قبلی

رفع اشکال

بیوانفورماتیک

دوشنبه

رفع اشکال

رفع اشکال

حضور فیزیکی با هماهنگی قبلی

کامپیوتر و شبکه

امور پژوهشی

سه شنبه

کامپیوتر و شبکه

آزمایشگاه کشت بافت

حضور فیزیکی با هماهنگی قبلی

آزمایشگاه کشت بافت

امور پژوهشی

چهارشنبه

رفع اشکال

رفع اشکال

امور پژوهشی

امور پژوهشی

-