روح الله صیادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زبان و ادبیات عربیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زبان و ادبیات عربیتهران
دکتری۱۳۸۶زبان و ادبیات عربیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

 

  1. مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان ازاردیبهشت سال 1393تا  مهرماه 1396.
  2. مدیر گروه زبان و ادبیات عربی پردیس خواهران از مهرماه 1393تا دی ماه 1396.
  3. عضو ثابت کارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان  از سال 1388تا  1396
  4.  عضو کمیته فرهنگی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان از سال 1392تا 1396.

 

جوایز و تقدیر نامه ها:

ردیف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

امتیاز

داخلی

بین المللی

1

 دانشگاه کاشان

پژوهشگر نمونه

داخلی- دانشگاه کاشان

91

 

 

2

دانشگاه کاشان

پژوهشگر برگزیده

داخلی- دانشگاه کاشان

93

 

 

3

دانشگاه کاشان

استاد نونه آموزشی

داخلی- دانشگاه کاشان

94

 

 

4

دانشگاه کاشان

پژوهشگر نمونه

داخلی- دانشگاه کاشان

95

 

 

 

 

 

 

 

1. تحلیل متون  عصر عباسی دوره دکتری 

2. کلیات زبان شناسی عربی کارشناسی دوره کارشناسی ارشد ادبیات

3. زبان شناسی کاربردی و ترجمه کارشناسی دوره کارشناسی  ارشد مترجمی

4. روش تحقیق کارشناسی ارشد

5. شناخت عنصاصر فرهنگی در دو زبان و ترجمه کارشناسی ارشد مترجمی

6.آوا شناسی کارشناسی

7.. زبان شناسی کارشناسی

8.. عروض و قافیه کارشناسی

9.. صرف و نحو کارشناسی

سوابق پژوهشی

۱. کارگاه زبان و هویت-  دانشگاه کاشان- ۲۰۱۹

 عضو هیات تحریریه مجله غدیر پژوهی

عضو هیات تحریه مجله فلسفه، فرهنگ و عرفان 

 

۱.عضو کمیته داوری  مجله جسور المعرفه- الچزائر

۲.عضویت در انجمن علمی میانه رو - بلژیک

۳.عضویت در کمیته علمی و مشورتی مجله الدراسات الثقافیه و تالفنیّه و اللغویّه  - برلین آلمان