مسعود صلواتی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲--
روش‌های آنالیز در مقیاس نانو ۱۱-۱۰
---
۱۲-۱۴
شیمی آلی فلزی
شیمی آلی فلزی
----
۱۴-۱۶
شناسایی و تعیین ساختار نانومواد 2 ۱۵-۱۴
روش‌های آنالیز در مقیاس نانو ۱۵-۱۴
----
۱۶-۱۸-
شناسایی و تعیین ساختار نانومواد 2 ۱۷-۱۶
----
۱۸-۲۰------