محمد حسن صانعی پور

دورههای تحصیلی

کارشناسی (1374-1379): رشته الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث) دانشگاه امام صادق علیه السلام

کارشناسی ارشد (1379-1382): رشته الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث) دانشگاه امام صادق علیه السلام

عنوان پایان نامه:     روش طبقهبندی مفاهیم در حوزه قرآن کریم بر مبنای Syntax

استاد راهنما:    دکتر احمد پاکتچی          استاد مشاور:           دکتر آذرتاش آذرنوش

دکتری (1382- 1388)    رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیه السلام 

عنوان رساله دکتری: مخاطبات انبیاء علیهم السلام در قرآن در چارچوب تحلیل کارگفتی

استاد راهنما:      آیه الله سید حسن سادات مصطفوی - دکتر احمد پاکتچی

استاد مشاور:     دکتر عباس مصلاییپور دکتر فرهاد ساسانی

 

افتخارات

1. برگزیده اول بخش جوان گروه «زبان و ادبیات» پنجمین جشنواره بین المللی فارابی (سال 1390).

2. پایان نامه شایسته تقدیر در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران (سال 1391).

3. پایاننامه برتر سال دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام (سال 1383).

4. محقق برتر سال دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام (سال 1385).

5. محقق برتر دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور (سال 1395).

 

سوابق علمی- اجرایی

 1. ریاست دانشگاه پیام نور واحد قمصر (از آذرماه 1392 تا اسفند 1388).
 2. دبیر 26مین جشنواره ملی قرآن کریم دانشجویان ایران نماینده معاونت فرهنگی وزارت علوم (آذر 1390).
 3. عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور (از اسفند 1388 تا فروردین 1399).
 4. عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان (از اردیبهشت 1399 تاکنون).
 5. مدیر مسوول نشریه «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن» (از بهمن 1393)
 6. عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن» (از مهر 1391)
 7. عضو کمیسیون تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور (دو سال)
 8. عضو کمیته منتخب رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور (دو سال و نیم).
 9. عضو شورای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور (چهار سال)
 10. عضو هیات مؤسس مرکز پژوهشی قرآن و حدیث پیام نور استان اصفهان- شهر آران و بیدگل (1392)
 11. مدیرگروه استانی رشته الهیات و علوم اسلامی در استان اصفهان (دو سال).

 

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
زبان قرآن
--
۱۰-۱۲---
علوم قرآنی 3
--
۱۲-۱۴--
تاریخ حدیث
---
۱۴-۱۶-
روش تحقیق و مأخدشناسی
علوم قرآنی 1
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحقیق در ترجمه قرآن کریم
-
۱۶-۱۸-
معناشناسی 2
زبان تخصصی
---
۱۸-۲۰------