محسن سیفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲زبان و ادبیات عربیبوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۷زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان

کاشان

25/11/90

25/1/93

دانشگاه کاشان

ناظر سایت عربی دانشگاه کاشان

کاشان

29/9/94

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع تحصیلی

ترم شروع - ترم آخر

1

مکالمه 1-2-3

2

کارشناسی

 

2

روزنامه ها و مجلات عربی

2

کارشناسی

 

3

آزمایشگاه زبان 1-2-3

2

کارشناسی

 

4

متون نظم و نثر معاصر

2

کارشناسی

 

5

متون نظم و نثر عصر انحطاط

2

کارشناسی

 

6

نامه نگاری

2

کارشناسی

 

7

تاریخ ادبیات دوره اندلس

2

کارشناسی

 

8

تاریخ ادبیات معاصر

2

کارشناسی

 

9

مکتبهای ادبی

2

کارشناسی

 

10

تاریخ ادبیات معاصر

2

کارشناسی ارشد

 

11

نقد ادبی

2

کارشناسی ارشد

 

12

واژه شناسی  و معادل گزینی در ترجمه

2

کارشناسی ارشد

 

13

نقد متون ادبی ترجمه شده به زبان عربی

2

کارشناسی ارشد

 

14

ترجمه متون ادبی به زبان عربی

2

کارشناسی ارشد

 

15

ترجمه شفاهی و همزمان(فارسی به عربی)

2

کارشناسی ارشد

 

16

ترجمه متون مطبوعاتی

2

کارشناسی ارشد

 

17

نقد ادبی

2

دکتری