کیوان شریف مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹تربیت بدنیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲تربیت بدنیبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیومکانیک ورزشیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی دانشیاررسمی قطعیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

بیومکانیک ورزشی

حرکت شناسی

آسیب شناسی ورزشی

حرکات اصلاحی

آنتروپومتری ورزشی

بیومکانیک ورزشی

سوابق پژوهشی

کارگاه تجزیه و تحلیل بیومکانیکی راه رفتن

کارگاه ماساژ ورزشی

کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار Mokka

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
حرکات اصلاحی ۹-۸
حرکات اصلاحی ۹-۸
پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های ورزشی ۹-۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
شورای مدیران
شورای آموزشی دانشگاه
مراجعه دانشجویی
ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی ۱۱-۱۰
۱۲-۱۴
کارورزی ورزش‌های انفرادی ۱۳-۱۲
- - - - -
۱۴-۱۶
کارورزی ورزش‌های گروهی ۱۶-۱۵
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه ۱۵-۱۴
پژوهش و مطالعه ۱۶-۱۵
-
۱۶-۱۸ -
پیش‌گیری و کنترل آسیب‌های ورزشی
بیومکانیک آسیب‌های ورزشی
بیومکانیک آسیب‌های ورزشی ۱۷-۱۶
پژوهش و مطالعه ۱۷-۱۶
-
۱۸-۲۰ - - - - - -