کیوان شریف مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹تربیت بدنیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲تربیت بدنیبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۹۳بیومکانیک ورزشیبوعلی سینا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۴

ساعات حضور

        ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

   

حرکات اصلاحی

ورزش معلولین  

یکشنبه

 

  ورزش معلولین

بیومکانیک ورزشی

 

دوشنبه

بیومکانیک ورزشی آسیب شناسی

 

 

 

سه شنبه

 

آسیب شناسی ورزشی

 

حرکات اصلاحی

 

چهارشنبه

 

مشاوره دانشجویی