سعید رضا نوری مفرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱تربیت بدنیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵فیزیولوژی ورزشیدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۷فیزیولوژی ورزشیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی دانشگاه کردستان از سال 1380 لغایت 1386

برنامه کاری هفتگی

  هشت نه ونیم یازده دوازده و نیم دو  چهار
شنبه ۰ تنیس روی میز ۱ تنیس  روی میز۱   آمادگی جسمانی ۲ ایمنی در ورزش
یکشنبه شنا  ۲     آمادگی جسمانی ۱ فیزیولوژی انسان ایمنی در ورزش
دوشنبه فیزیولوژی انسان   تنیس روی میز۱ تنیس روی میز۱    
سه شنبه شنا ۲ شناعمومی آمادگی جسمانی۱ آمادگی جسمانی۲    
چهار شنبه