حمیدرضا تبریزی دوز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی محضاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محضاصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۸ریاضی کاربردیصنعتی اصفهان

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده ریاضی از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲

 

کسب مدال نقره در بیست و چهارمین مسابقه‌ی دانشجویی کشور سال ۱۳۷۹

فارغ التحصیل رتبه‌ی اول دوره‌ی کارشناسی

فارغ التحصیل رتبه‌ی اول دوره‌ی دکتری   

عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۹۱

     کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش استان اصفهان سال ۱۳۹۱