حمیدرضا تبریزی دوز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی محضاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محضاصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۸ریاضی کاربردیصنعتی اصفهان

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده ریاضی از 1390 الی 1392

 

کسب مدال نقره در بیست و چهارمین مسابقه‌ی دانشجویی کشور سال 1379

فارغ التحصیل رتبه‌ی اول دوره‌ی کارشناسی

فارغ التحصیل رتبه‌ی اول دوره‌ی دکتری   

عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 1391

     کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش استان اصفهان سال 1391