نرگس تعظیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵فیزیککاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فیزیک ذرات بنیادیتفرش
دکتری۱۳۹۳فیزیک ذرات بنیادیکاشان

برنامه کاری هفتگی