نرگس تعظیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵فیزیککاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فیزیک ذرات بنیادیتفرش
دکتری۱۳۹۳فیزیک ذرات بنیادیکاشان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
آزمایشگاه فیزیک 3
---
۱۰-۱۲-
الکترومغناطیس 1
الکترومغناطیس 1
آز فیزیک 1
الکترومغناطیس 1
الکترومغناطیس 1
--
۱۲-۱۴
آزمایشگاه فیزیک 3
فیزیک 2 ۱۳-۱۲
-
فیزیک 2 ۱۳-۱۲
--
۱۴-۱۶
آز فیزیک 1
-----
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------