محمد ترکیهای اصفهانی

سوابق اجرایی

مسیولیت آزمایشگاه فیزیک یک از سال 1390 تا اکنون

مدیریت گروه فیزیک هسته ای در سال 1390 الی 1393

 

استاد نمونه آموزشی سال 1393

فیزیک محاسباتی پیشرفته در زمینه فیزیک هسته ای

مباحث ویژه فیزیک هسته ای

مبانی آنلیز با باریکه یونی

شتاب دهنده های ذرات

 

  1. تدریس دروس آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و آزمایشگاه فیزیک حرارت در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1381 و 1382
  2.  تدریس دروس آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته، فیزیک یک، فیزیک دو، فیزیک هسته ای و شتابدهنده های ذرات در دانشگاه شهرکرد در سال 1387 الی 1388

تدریس دروس آزمایشگاه فیزیک یک، آزمایشگاه فیزیک دو، فیزیک یک، فیزیک دو، ریاضی فیزیک یک، ریاضی فیزیک دو، مکانیک تحلیلی یک، مکانیک تحلیلی دو، مبانی کامپیوترو برنامه نویسی، کاربرد کامپیوتر در فیزیک، فیزیک هسته ای یک، فیزیک هسته ای دو، شتابدهنده های ذرات، الکترودینامیک، موضوعات ویژه و مباحث ویژه در دانشگاه کاشان در سالهای 1388 تا اکنون

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
الکترودینامیک پیشرفته 1
----
۱۰-۱۲--
الکترودینامیک پیشرفته 1
کامپیوتر 1
--
۱۲-۱۴
الکترومغناطیس 2
-
مکانیک تحلیلی 1
---
۱۴-۱۶-
مکانیک تحلیلی 1
----
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰-
کامپیوتر 1
الکترومغناطیس 2
---