ابوذر وفائی


برنامه کاری هفتگی

                                                                                    جدول برنامه هفتگی دکتر ابوذر وفایی - گروه آموزشی جغرافیا و اکوتوریسم        

                                                                                                       نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

                        ساعت

ایام هفته

           ۸-۱۰                                                 ۱۰-۱۲                                         ۱۳-۱۵                                           ۱۵-۱۷                             
شنبه

مطالعه و پژوهش 

مطالعه و پژوهش 

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
دوشنبه  تدوین دوره های   آموزشی آزاد  تدوین دوره های  آموزشی آزاد  تدوین دوره های  آموزشی آزاد  تدوین دوره های آموزشی آزاد 
سه شنبه  مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
چهارشنبه  مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

                                                                                     برنامه کاری هفتگی
                                                                                        
دکتر ابوذر وفایی- گروه جغرافیا و اکوتوریسم
                                                                                                
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ساعت

ایام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۵-۱۳

۱۷-۱۵

شنبه

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

بنیان های نظریه ای برنامه ریزی

دوشنبه

راهنمایی و مشاوره

جغرافیای شهری

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

روش تحقیق در مدیریت

چهارشنبه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ایمیل:vafaei@kashanu.ac.ir

                                                               شماره همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۴۴۸

                                                                        شایان ذکر است در ایام کرونایی، ضمن راهنمایی و مشاوره در قالب فضای مجازی،  با رعایت پروتکل های   بهداشتی و هماهنگی قبلی آمادگی پاسخگویی مراجعات حضوری دانشجویان گرامی  هستیم.

 

 

برنامه کاری هفتگی

دکتر ابوذر وفایی- گروه جغرافیا و اکوتوریسم

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

ساعت

ایام هفته

۹.۳۰-۸

۹.۳۰-۱۱

۱۱-۱۲.۳۰

۱۴-۱۵.۳۰

۱۵.۳۰-۱۷

۱۷-۱۸.۳۰

شنبه

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

مسئول پیگیری رشته های جدید  و طرح تعاون

فنون تصمیم گیری و آینده پژوهی در طبیعت گردی

یکشنبه

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

نظریه‌ها رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی

دوشنبه

راهنمایی و مشاوره

روش تحقیق در مدیریت

نظریه ها و دیدگاه های جدید آمایش شهری

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

روش تحقیق در مدیریت

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

روش تحقیق در گردشگری

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

شماره همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۴۴۸

Email: vafaei@kashanu.ac.ir

شایان ذکر است در ایام کرونایی، ضمن راهنمایی و مشاوره در قالب فضای مجازی،  با رعایت پروتکل های  بهداشتی و هماهنگی قبلی آمادگی پاسخگویی مراجعات حضوری دانشجویان گرامی  هستیم.