ابوذر وفائی


سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیارپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

آمایش شهری - گردشگری شهری - مدیریت شهری- روش تحقیق ، مدل ها و فنون تصمیم گیری .