ابوذر وفائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

۱- رئیس مرکز پژهشی کاشان شناسی از آبان ۱۴۰۰ تاکنون

۲- مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون

۳- عضو شورای نظریه پردازی دانشگاه کاشان  از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون

۴- عضو شورای سیاستگذاری فناوری  و پژوهش های اجتماعی دانشگاه کاشان از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون

۵- عضو شورای دانشگاه کاشان از آبان۱۴۰۰ تاکنون

۶- مدیر مسئول مجله کاشان شناسی از مرداد ۱۴۰۱ تاکنون

 

 

آمایش شهری - گردشگری شهری - مدیریت شهری- روش تحقیق ، مدل ها و فنون تصمیم گیری .