ابوذر وفائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیارپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

۱- رئیس مرکز پژهشی کاشان شناسی از آبان ۱۴۰۰ تاکنون

۲- مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون

۳- عضو شورای نظریه پردازی دانشگاه کاشان  از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون

۴- عضو شورای سیاستگذاری فناوری  و پژوهش های اجتماعی دانشگاه کاشان از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون

۵- عضو شورای دانشگاه کاشان از آبان۱۴۰۰ تاکنون

۶- مدیر مسئول مجله کاشان شناسی از مرداد ۱۴۰۱ تاکنون

 

 

آمایش شهری - گردشگری شهری - مدیریت شهری- روش تحقیق ، مدل ها و فنون تصمیم گیری .

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مرکز پژوهشی کاشان شناسی
فنون تصمیم‌گیری و آینده پژوهی در طبیعت‌گردی
روش تحقیق در گردشگری
جغرافیای شهری ایران
-
۱۰-۱۲
مرکز پژوهشی کاشان شناسی
۱۱-۱۰
مرکز پژوهشی کاشان شناسی ۱۲-۱۱
مرکز پژوهشی کاشان شناسی
مرکز پژوهشی کاشان شناسی
پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان
-
۱۲-۱۴
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
مرکز پژوهشی کاشان شناسی ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
مرکز پژوهشی کاشان شناسی ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
مرکز پژوهشی کاشان شناسی ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
مرکز پژوهشی کاشان شناسی ۱۴-۱۳
نماز و ناهار ۱۳-۱۲
۱۴-۱۳
-
۱۴-۱۶
نظریه‌ها و دیدگاه‌های جدید آمایش شهری
نظریه‌ها و رویکردهای نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری
جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و شورای دانشگاه
-
۱۶-۱۸
پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان
پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان
-
۱۸-۲۰
نظریه‌ها و رویکردهای نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری
-