بازشناسی نظم پنهان در خانه از گذشته تا معاصر

نویسندگانعاطفه عباسی,زهره یادگاری
همایشمعماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۱۲-۲۹ - ۲۰۲۲-۱۲-۲۹
محل برگزاری همایش1 - تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنذ اسلامی تبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

به دنبال انقالب صنعتی و دیدگاه ماشینی به خانه، افزایش جمعیت در پهنه شهر، عوامل اقتصادی و کاهش زمین، مجتمع سازی و سکونت در آن، رواج یافت؛ خانههای معاصر، عموماً مکانی به منظور برطرف نمودن نیازهای اولیة ساکنان و محلی برای حضور آنان ایفا میکنند؛ در حقیقت امر سکونت و مفهوم آن در مسکن امروزی جریان نیافته است. این مسئله به دلیل لزوم افزایش کیفیت زندگی انسان، حفظ پیوند انسان و فضای سکونت، امکان تکامل و تعادل میان نظم و بینظمی و ایجاد وحدت اهمیت مییابد. بر مبنای عوامل ذکر شده، پژوهش حاضر سعی دارد تا با معرفی سکونت و ارتباط آن با مفهوم نظم پنهان، نظم و بینظمی را در جهت ایجاد کلیت واحد محقق سازد. پژوهش در پی چیستی نظم پنهان و چگونگی برقراری نظم پنهان در سکونت است. نظم و بینظمی به عنوان دو مفهوم مکمل موجب پدید آمدن نظم پنهان خواهند شد؛ به این ترتیب، ابتدا به بررسی مفاهیم سکونت از دیدگاه اندیشمندان این حوزه پرداخته؛ سپس چگونگی تحقق نظم پنهان و مفاهیم مرتبط با آن شرح داده میشود؛ و مبتنی برآن، و ارتباط میان مفاهیم ذکر شده؛ راهکارهایی در جهت معاصرسازی دستورالعملها و به کارگیری آنها در مجتمع مسکونی ارائه میشود.

کلید واژه ها: نظم پنهان، نظم، بینظمی، وحدت، خانه، سکونت