نقش سلسله مراتب در حفظ وحدت خانه در طول زمان

نویسندگانعاطفه عباسی,زهره یادگاری
همایشمعماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۱۲-۲۹ - ۲۰۲۲-۱۲-۲۹
محل برگزاری همایش1 - تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر اسلامی تبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده به دنبال دیدگاه ماشینی به خانه، افزایش جمعیت، عوامل اقتصادی و کاهش زمین، انبوه سازی رواج یافت؛ خانههای معاصر، عموماً به مکانی به منظور برطرف نمودن نیازهای اولیة ساکنان تبدیل شده است؛ در حقیقت خانه و مفهوم آن در خانة امروزی معنای حقیقی خود را از دست داده است. این مسئله به دلیل لزوم افزایش کیفیت زندگی انسان، حفظ پیوند انسان و خانه، ضمن به کارگیری سلسله مراتب و در نهایت ایجاد وحدت اهمیت مییابد. به این ترتیب، پژوهش حاضر سعی در ایجاد وحدت و ارتباط خانه و انسان با توجه به مفهوم سلسله مراتب دارد. پژوهش در پی معرفی سلسله مراتب و چگونگی عملکرد آن در خانه، در طول زمان است. سلسله مراتب در طی زمان نوعی الگوی رویداد را در خانه پدید میآورد. زمان عامل متغییری است که در بستری از سلسله مراتب جریان مییابد و در جهت حفظ وحدت، به آن میپیوندد.

کلید واژه ها: سلسله مراتب، خانه، وحدت، زمان.