جعفر یزدیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸حقوقدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۴حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

1-مدیریت گروه حقوق از سال 95

2-عضو حقیقی شورای تجدید نظر انضباطی دانشگاه از 1394

استاد نمونه آموزشی گروه حقوق در سالهای 88 و 93

 حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری اختصاصی

 کیفر شناسی

متون حقوقی

حقوق کیفری ماهوی

مجازاتها