جعفر یزدیان

مشاوره : شنبه ساعت 13تا 14؛ یکشنبه و سه شنبه ساعت 10/30 تا 11/30

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸حقوقدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۴حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

1-مدیریت گروه حقوق از سال 95

2-عضو حقیقی شورای تجدید نظر انضباطی دانشگاه از 1394

استاد نمونه آموزشی گروه حقوق در سالهای 88 و 93

 حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری اختصاصی

 کیفر شناسی

متون حقوقی

حقوق کیفری ماهوی

مجازاتها

برنامه کاری هفتگی

نیمسال دوم400-99

۸-۹.۵

۹.۵-۱۱

۱۱-۱۲

۱۲-۱

۳.۵-۵

۵-۶.۵

 

 

 

حقوق جزای اختصاصی 1(ارشد)

حقوق جزای بین الملل(ارشد)

یک شنبه

 حقوق جزای عمومی 1

دوشنبه

سه شنبه

حقوق کیفری بین الملل(دکتری)

 

 

چهارشنبه

 

متون حقوقی 2

 

 

۵ شنبه