تحلیل مفهوم هوش فرهنگی و ارزیابی جایگاه آن

نویسندگانسمیه بیدبرک نیا,علی یزدخواستی,محمد گنجی
همایشعلوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۲-۱۴ - ۲۰۱۴-۱۲-۱۴
محل برگزاری همایش1 - مرودشت
ارائه به نام دانشگاهمرودشت
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف پ ژوهش حاضر تحلیل مفهوم هوش فرهنگی و ارزیابی جایگاه آن در برنامه های درسی نظام آموزش عالی می باشد مطالعه ی حاضر از نوع مطالعات اسنادی و کتابخانه ی است با توجه به نتایج استنباط شده از تحقیقات انجام گرفته به نظر می رسد توسعه و کاربرد مفهوم هوش فرهنگی در برنامه های درسی نظام آموزشی که به توسعه ی کارکردهای نظام آموزش عالی می انجامد.

کلید واژه ها: هوش فرهنگی، برنامه درسی،آموزش عالی