فاطمه ذبیحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
کارشناسی ارشدریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسیریاضی کاربردیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۶