فاطمه ذبیحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
کارشناسی ارشدریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسیریاضی کاربردیدانشگاه کاشان