فاطمه ذبیحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
کارشناسی ارشدریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسیریاضی کاربردیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی کاربردی دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
محاسبات عددی
---
۱۰-۱۲-
ریاضی مهندسی
محاسبات عددی
ریاضی مهندسی
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال تأخیری
--
حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال تأخیری
--
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------