مصطفی زاهدی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۸۷فیزیکدانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد۱۹۹۱فیزیک هسته ایدانشگاه تهران
دکتری۲۰۰۰فیزیک هسته ایدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فیزیکعضو هیات علمیقطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر امور آموزشی دانشگاه کاشان

مدیر گروه فیزیک 

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده علوم پایه

معاون آموزشی دانشکده فیزیک 

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان

رئیس دانشکده فیزیک 

رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو

مدیر گروه فیزیک هسته ای

عضو هیئت ممیزه دانشگاه کاشان (سه دوره) 

سردبیر مجله سنجش و ایمنی پرتو

عضو هیئت مدیره انجمن حفاظت در برابر اشعه کشور

دبیر پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیریونساز

دبیر کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو ICNN

 

 

برنامه کاری هفتگی

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مکانیک کوانتومی 1
مباحث پیشرفته در فیزیک هسته‌ای 1
مکانیک کوانتومی 1
---
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸--
مکانیک کوانتومی کاربردی ۱۷-۱۶
مکانیک کوانتومی کاربردی ۱۷-۱۶
--
۱۸-۲۰
مباحث پیشرفته در فیزیک هسته‌ای 1
-----