بررسی خواص ترمولومینسانس نانو ذرات MgSO۴:Mn در پرتودهی گاما

نویسندگاناحسان صادقی,مصطفی زاهدیفر,فاطمه الماسی فرد,سمیه هارونی آرانی
همایشکنفرانس فیزیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۹-۸
محل برگزاری همایشزاهدان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

نانو ذرات MgSO4:Mn برای اولین بار با استفاده از روش هیدروترمال ساخته شدند. اندازه نانو ذرات با استفاده از آنالیز XRD، 6/45 نانومتر به دست آمد که با اندازه ی به دست آمده از تصویر SEM در توافق کامل است. منحنی درخشش ترمولومینسانس به دست آمده حاصل از پرتودهی گاما توسط برنامه کامپیوتری برازش شد و پارامترهای سینتیک با استفاده از مدل مرتبه ی عام به دست آمد. چهار قله ی همپوش در دماهای 408، 441، 485 و K554 در منحنی درخشش ترمولومینسانس این نانو ذره مشاهده شد.