زینب رحمانی نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵فیزیکدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فیزیک هسته ایدانشگاه کاشان
دکترای تخصصی۱۳۹۲فیزیک اتمی مولکولی پلاسمادانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دکتر زینب رحمانی

ساعت                     ایام هفته

۹.۳۰-۸

۱۱-۹.۳۰

۱۲.۳۰-۱۱

۱۵.۳۰-۱۴

۱۷-۱۵.۳۰

۱۸:۳۰-۱۷

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد

الکترودینامیک پلاسمای ناتعادلی PhD

رفع اشکال

الکترومغناطیس2

مشاوره دانشجویان دکتری

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان دکتری

کاربرد پلاسما 

رفع اشکال

آز فیزیک 1

آز فیزیک 1

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد

الکترودینامیک پلاسمای ناتعادلی PhD

رفع اشکال

الکترومغناطیس2

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان دکتری

کاربرد پلاسما 

مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان دکتری

مشاوره دانشجویان دکتری

مطالعه و پژوهش