زهرا توانگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳شیمی محضدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی فیزیکبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی فیزیکدانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

مدیر گروه شیمی فیزیک از شهریورماه 1393 تا آبان ماه 1397

برنامه کاری هفتگی