زهرا توانگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳شیمی محضدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶شیمی فیزیکبوعلی سینا همدان
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی فیزیکدانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

مدیر گروه شیمی فیزیک از شهریورماه 1393 تا آبان ماه 1397

مدیر گروه شیمی فیزیک از دی ماه 1401 تاکنون

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
شیمی فیزیک 3
شیمی کوانتومی 1 (جبرانی)
---
۱۰-۱۲
شیمی فیزیک 3
شیمی کوانتومی 1 (جبرانی)
ترمودینامیک آمارى                       
----
۱۲-۱۴--
شیمى فیزیک پیشرفته
---
۱۴-۱۶-
شیمى فیزیک پیشرفته
-
ترمودینامیک آمارى                       
--
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------