محمدرضا منصورنیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
--
شیمی معدنی 1
-
۱۰-۱۲-
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
شیمی معدنی 1
---
۱۲-۱۴----
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 ۱۴-۱۳
-
۱۴-۱۶
بیو‌شیمی معدنی
بیو‌شیمی معدنی
شیمی عمومی 1
-
آزمایشگاه شیمی معدنی 2
-
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------