محمدرضا منصورنیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

روز هفته ۹/۳۰-۸ ۱۱-۹/۳۰ ۱۲/۳۰-۱۱ ۱۴-۱۲/۳۰ ۱۵/۳۰-۱۴ ۱۷-۱۵/۳۰ ۱۸/۳۰-۱۷
شنبه مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده  شیمی فیزیک معدنی
یکشنبه مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده شیمی فیزیک معدنی   
دوشنبه شیمی معدنی ۱ دفتر دانشکده   دفتر دانشکده  
سه­ شنبه  مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده
چهارشنبه  شیمی معدنی ۱ دفتر دانشکده   دفتر دانشکده   آز شیمی معدنی ۲   آز شیمی معدنی ۲