محمدرضا منصورنیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

ساعات حضور

روز هفته ۹/۳۰-۸ ۱۱-۹/۳۰ ۱۲/۳۰-۱۱ ۱۴-۱۲/۳۰ ۱۵/۳۰-۱۴ ۱۷-۱۵/۳۰ ۱۸/۳۰-۱۷
شنبه مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده
یکشنبه مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده شیمی معدنی ۱
دوشنبه مطالعه دفتر دانشکده   دفتر دانشکده بیوشیمی معدنی
سه­ شنبه  بیوشیمی معدنی دفتر دانشکده   دفتر دانشکده
چهارشنبه  شیمی معدنی ۱ دفتر دانشکده   دفتر دانشکده   آز شیمی معدنی ۲