خودارزیابی بسترساز نظام مدیریت کیفیت

نویسندگانعلی سیادت-محبوبه جمشیدی-راضیه آقابابایی
همایشنظارت و ارزیابی در آموزش عالی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله